Planning

De globale planning is als volgt: Deze planning is mede afhankelijk van het tijdspad van de te doorlopen procedures.

Planvorming

We werken van grof naar fijn, eerst worden de contouren van het plan met de bijbehorende regels vastgelegd in het bestemmingsplan die de ontwikkeling mogelijk maken. Het bestemmingsplan gaat binnenkort in procedure. Dan gaan we verder werken aan de inrichting van de openbare ruimte (Voorlopig Ontwerp, vervolgens Definitief Ontwerp). Parallel aan het ontwerp van de […]

Financiële dekking plan

Wij, BPD Gebiedsontwikkeling, vinden het belangrijk om kwaliteit in leefomgevingen te realiseren, voor onze kopers en voor de buurt. De financiële dekking van het plan zoals u getoond is, ligt bij BPD, ook voor de aanpassingen van de speeltuin.

Inspraak

Tijdens de informatiebijeenkomst (1 februari 2022) hebben wij vragen en input verzameld, zoals ook blijkt uit deze samenvatting. Aanvullend kunt u uw vragen en suggesties met ons delen via de website www.buizerdlaan-nieuwegein.nl. Binnen de bestemmingsplanprocedure zijn twee momenten waarop u formeel kunt inspreken, namelijk; Bij de ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan en Bij […]

Bestemmingsplanprocedure

Voor deze wijziging worden de stappen van een bestemmingsplanprocedure zorgvuldig doorlopen. Onderdeel hiervan is het verzorgen van de verschillende benodigde onderzoeken (waaronder fijnstof). Uit de onderzoeken blijkt dat we met de realisatie van het project binnen de vastgestelde grenswaarden blijven. Een MER is geen onderdeel van de procedure.

Ontwerp Lidl

Het huidige filiaal van Lidl aan de Kauwenhof ligt ruimtelijk teveel ingeklemd in de wijk waardoor er een te hoge parkeerdruk is, gaat het laden en lossen moeizaam en zijn de moderniserings- en verduurzamingsmogelijkheden beperkt. De locatie aan de Buizerdlaan biedt de kans om een supermarkt te realiseren, waarin comfortabel, veilig en gezond gewinkeld en […]

Interesse in woningen

Interesse in een koopwoning kunt u kenbaar maken via het contactformulier op de website www.buizerdlaan-nieuwegein.nl. U ontvangt een aankondiging wanneer de website voor de koopwoningen beschikbaar is en u zich hier als geïnteresseerde kunt melden, waarna u op de hoogte gehouden wordt van de voortgang van het ontwikkelproces..

Ontwerp Woningen

Op deze locatie worden alleen grondgebonden koopwoningen ontwikkeld. Het ontwerp bestaat uit twee, drie en vierlaagse woningen met een sculpturaal dak.

Bouw

Voorafgaand aan de feitelijk bouw van de Lidl en woningen zal de locatie bouwrijp worden gemaakt. In deze periode wordt het terrein voorbereid voor de bouw en de nutsvoorzieningen/ riolering aangebracht. De start van deze werkzaamheden zal afhankelijk zijn van de doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunningaanvragen. Na het bouwrijp maken van de locatie kan […]