Dec 22 – Ontwerpbestemmingsplan Buizerdlaan – Kauwenhof

Ontwikkelaar BPD is bezig met de herontwikkeling van het perceel aan de Buizerdlaan 12. Het bestemmingsplan voor dat perceel wordt aangepast, zodat er woningen en een supermarkt kunnen komen. Hierdoor kan de Lidl supermarkt van de Kauwenhof worden verplaatst naar deze nieuwe plek aan de Buizerdlaan. Het bestemmingsplan veranderen is een proces waar we ook de bewoners rondom het plangebied bij betrekken. Via dit buurtbericht informeren we u waar we nu staan en wat de volgende stap is.

Met een bestemmingsplan legt de gemeente voor een gebied vast wat de gebruiks- en de bouwmogelijkheden zijn. In maart 2022 informeerden wij u over het zogenoemd voorontwerpbestemmingsplan. Dat lag van 8 maart tot en met 21 maart ter inzage; de periode waarin u een inspraakreactie kon geven. Er zijn bij ons 15 reacties binnengekomen, van bewoners en organisaties. Een aantal van deze reacties heeft geleid tot aanpassingen, die verwerkt zijn in het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan ligt van 14 december 2022 tot en met 25 januari 2023 ter inzage. In deze periode kunt u op het plan reageren door het indienen van een zienswijze.

Dit is er anders in het ontwerpbestemmingsplan

De belangrijkste onderdelen die nu anders zijn ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan zijn:
– het aantal woningen is 45 geworden in plaats van maximaal 44;
– de stalling voor fietsen op het terrein van de supermarkt is wat uitgebreid en deels overdekt;
– de carports met zonnepanelen, op het parkeerterrein van de supermarkt, staan nu in het plan vermeld.

De Kauwenhof krijgt geen bestemming detailhandel meer

In het ontwerpbestemmingsplan vervalt nog steeds de bestemming detailhandel op de Kauwenhof. Dit betekent, dat na het vertrek van de Lidl, op de Kauwenhof geen nieuwe supermarkt of winkels (detailhandel) kunnen komen.

Ook de omgevingsvergunning voor de supermarkt Lidl en het besluit voor hogere geluidswaarde op de woningen leggen wij ter inzage

Gelijktijdig met dit ontwerp-bestemmingsplan wordt een voorgenomen besluit voor een omgevingsvergunning voor de supermarkt aan de Buizerdlaan ter inzage gelegd. Dit betreft het bouwplan van de supermarkt. Door dit gelijktijdig ter inzage te leggen met het ontwerpbestemmingsplan wordt het een coördinatiebesluit. Dit houdt in dat het bestemmingsplan en de omgevings-vergunning vanaf nu als één besluit worden behandeld.

Ook wordt het voornemen om te besluiten een hogere geluidsbelasting op de woningen toe staan, dan de wettelijke grenswaarde, ter inzage gelegd. Dit heet een Besluit Hogere Waarde. Dit is nodig door het geluid van het verkeer op de A2, de N210 en de Buizerdlaan

Uw invloed op het bestemmingsplan

Met het ontwerpbestemmingsplan wordt de formele procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan gestart. U kunt een zienswijze indienen op:
– dit ontwerpbestemmingsplan;
– de ontwerp omgevingsvergunning en
– het ontwerpbesluit hogere waarde.

Aan de hand van de zienswijzen of andere redenen, kan het ontwerpbestemmingsplan nog worden aangepast. Daarna maakt de gemeente er een bestemmingsplan van, dat de gemeenteraad dan moet vaststellen. Tegen het besluit van de gemeenteraad kan beroep worden aangetekend en een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Gebeurt dat laatste, dan is het bestemmingsplan nog niet rechtsgeldig en kan er nog niet worden gestart met de bouw.

Waar kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning kunt u vanaf 14 december 2022 op diverse plekken inzien. U leest er ook hoe u een zienswijze/bezwaar kunt indienen:
– De meest belangrijke stukken van het ontwerpbestemmingsplan, alle stukken van de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit Hogere Waarde komen op de website www.ikbennieuwegein.nl/woningbouwlidlbuizerdlaan
Let op: op deze site staan niet alle stukken van het ontwerpbestemmingsplan.
– Het volledige ontwerpbestemmings-plan komt op de website www.ruimtelijkeplannen.nl met plan identificatie NL.IMRO.0356.BPDO2022HER001-ON02
– Bij de receptie van het Stadshuis.
Let op: ook hier liggen niet alle stukken van het ontwerpbestemmingsplan.

Wij houden u via een volgend buurtbericht op de hoogte van het vervolg van de procedure.

Aanpassingen van de weg Buizerdlaan komen later

maken geen onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan of de omgevingsvergunning voor de supermarkt.
De gemeente is wel bezig met het maken van plannen voor aanpassing van de Buizerdlaan. Ook daarover informeren wij u als er meer duidelijkheid is.

Planning en proces

Na het verwerken van de eventuele zienswijzen kan in mei of juni 2023 het bestemmingsplan worden behandeld in de gemeenteraad. Wordt er daarna geen beroep ingediend? Dan is het bestemmingsplan 6 weken na het raadsbesluit onherroepelijk. Als er wel een beroep wordt ingediend, maar geen voorlopige voorziening wordt aangevraagd, is het bestemmingsplan wel uitvoerbaar, maar niet onherroepelijk. Gebiedsontwikkelaar BPD en de Lidl kiezen of zij dan al willen starten met de bouw, of dat zij wachten tot de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over het beroep.

Begin 2023 start de gemeente met het maken van plannen voor de herontwikkeling van de Kauwenhof, met het uitgangspunt om daar woningen, een nieuw gezondheidscentrum en een buurtplein te laten bouwen. In het nieuwe jaar krijgt u hier meer over te horen.

Vragen stellen bij onduidelijkheid
Met vragen over het ontwerp- bestemmingsplan kunt u terecht bij Martijn Broersma, m.broersma@nieuwegein.nl, telefoonnummer 06 11 79 05 72 of bij Menno Luijkx, m.luijkx@nieuwegein.nl.
Met vragen over de ontwerp omgevingsvergunning voor de Lidl kunt u contact opnemen met Fatna Tghanimt via f.tghanimt@nieuwegein.nl of telefoonnummer 06 21 43 14 30.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar:
www.ikbennieuwegein.nl/woningbouwlidlbuizerdlaan