Juli 23 – Bestemmingsplan Buizerdlaan – Kauwenhof

Ontwikkelaar BPD wil aan de Buizerdlaan 12, 45 woningen en een supermarkt bouwen. Hierdoor kan supermarkt Lidl van de Kauwenhof verhuizen naar deze nieuwe plek aan de Buizerdlaan. Om dit mogelijk te maken wordt de bestemming voor deze grond gewijzigd.

Nu start de tweede fase voor het tot stand komen van deze nieuwe bestemming. Via dit buurtbericht informeren we u hierover en ook over wat daarna gebeurd.

 

Wijzigingen op het ontwerpbestemmingsplan

Op het ontwerpbestemmingsplan Buizerdlaan – Kauwenhof zijn drie zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan is het bestemmingsplan aangepast. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn:

–   er is uitgebreider verwoord waarom de vestiging van een supermarkt aan de Buizerdlaan past bij de ambities uit de gemeentelijke Winkelvisie;

–   het aantal m2 winkeloppervlak in bijlage 10 van het bestemmingsplan is bijgesteld. In deze bijlage is aangetoond dat een verplaatsing en uitbreiding van deze Lidl geen nadelig effect heeft op winkelvoorzieningen op andere plekken in de stad.

 

In het bestemmingsplan vervalt nog steeds de bestemming detailhandel (winkels) op de Kauwenhof. Dit betekent, dat na het vertrek van de Lidl, op de Kauwenhof geen nieuwe supermarkt of winkels kunnen komen.

 

Het gewijzigde bestemmingsplan is op

22 juni 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. De provincie Utrecht is ook akkoord met het gewijzigde bestemmingsplan.

 

Tweede fase bestemmingsplan

Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning voor de supermarkt Lidl en het Besluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder op de gevels van de woningen, liggen ter inzage van 1 augustus tot en met 11 september 2023.

 

Het besluit om een hogere geluidwaarde op de gevels van de woningen toe te staan is nodig vanwege het geluid dat afkomstig is van het verkeer op de A2, de N210 en de Buizerdlaan.

 

Uw invloed op het bestemmingsplan

Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen kunt u beroep instellen tegen elk van de drie besluiten:

– Het bestemmingsplan.

– De omgevingsvergunning voor Lidl.

– Het toestaan van hogere geluidwaarden op de gevels van de woningen.

 

Ook kunt u een schorsing aanvragen van het bestemmingsplan. Dit heet een ‘voorlopige voorziening’. Dan kan het bestemmingsplan nog niet in werking treden en kan er niet worden gestart met de bouw.

 

Waar kunt u de stukken inzien?

Het bestemmingsplan, de omgevings-vergunning Lidl en het besluit hogere waarde kunt u van 1 augustus 2023 tot en met 11 september 2023 op diverse plekken inzien. U leest er ook hoe u beroep kunt instellen.

www.ruimtelijkeplannen.nl met plan identificatie NL.IMRO.0356 BPDO2022HER001-VA03

  • Op papier kunt u de stukken inzien bij de receptie van het Stadshuis. De receptie is tijdelijk gevestigd in Zoomstede 19.

 

Aanpassingen aan de weg Buizerdlaan

Aanpassingen aan de weg Buizerdlaan maken geen onderdeel uit van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning voor de supermarkt. De gemeente is wel bezig met het maken van plannen voor aanpassing van dit deel van de Buizerdlaan. Daarover informeren wij u als er meer duidelijkheid over is.

 

Het vervolg

Er zijn 3 mogelijkheden voor het vervolg.

  1. Er wordt geen beroep ingesteld.

Lidl kan dan zonder risico starten met de bouw van de supermarkt en BPD zal zo snel mogelijk een omgevingsvergunning aanvragen voor de bouw van de woningen.

  1. Er wordt beroep ingesteld, maar geen voorlopige voorziening aangevraagd.

Het bestemmingsplan is dan in werking getreden en Lidl kan op eigen risico starten met de bouw. Of Lidl dat ook gaat doen is niet bekend. BPD zal zo snel mogelijk een omgevingsvergunning aanvragen voor de woningen.

  1. Er wordt beroep ingesteld en gelijktijdig een voorlopige voorziening aangevraagd.

Lidl kan dan niet starten met bouwen en BPD zal dan wachten met het aanvragen van een omgevingsvergunning, totdat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over het beroep.

 

Wij houden u via een buurtbericht op de hoogte hoe het vervolg verloopt.

 

Herontwikkeling Kauwenhof

De gemeente is begin 2023 gesprekken gestart met Stichting De Roerdomp en cafetaria Sabina over plannen en samenwerking voor de herontwikkeling van de Kauwenhof. Het uitgangspunt bij die gesprekken is om hier woningen, een nieuw gezondheidscentrum, een buurtplein en een cafetaria te laten bouwen. Zodra meer duidelijk is over de samenwerking willen wij de eerste gesprekken starten met de bewoners van de wijk Doorslag en andere belanghebbenden over deze herontwikkeling.

 

Vragen stellen bij onduidelijkheid

Met vragen over het bestemmingsplan Buizerdlaan-Kauwenhof kunt u terecht bij Menno Luijkx, m.luijkx@nieuwegein.nl, telefoonnummer 06 36 11 47 98

 

Met vragen over de omgevingsvergunning voor de Lidl kunt u contact opnemen met Fatna Tghanimt via f.tghanimt@nieuwegein.nl of telefoonnummer 06 21 43 14 30.