Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen die het meest gesteld zijn tijdens de informatieavond in februari 2023.

 

Bouw en planning

Voor deze wijziging worden de stappen van een bestemmingsplanprocedure zorgvuldig doorlopen. Onderdeel hiervan is het verzorgen van de verschillende benodigde onderzoeken (waaronder fijnstof). Uit de onderzoeken blijkt dat we met de realisatie van het project binnen de vastgestelde grenswaarden blijven. Een MER is geen onderdeel van de procedure.

Voorafgaand aan de feitelijk bouw van de Lidl en woningen zal de locatie bouwrijp worden gemaakt. In deze periode wordt het terrein voorbereid voor de bouw en de nutsvoorzieningen/ riolering aangebracht. De start van deze werkzaamheden zal afhankelijk zijn van de doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunningaanvragen. Na het bouwrijp maken van de locatie kan de bouw van de woningen en de Lidl aanvangen. Bouwwerkzaamheden brengen overlast voor de omgeving met zich mee. We houden zoveel mogelijk rekening met de omgeving en zullen u voor en tijdens de bouw blijven informeren. Zodat u weet dat er wellicht overlast kan worden ervaren en bij wie u zich kunt melden bij vragen en klachten.

Wij, BPD Gebiedsontwikkeling, vinden het belangrijk om kwaliteit in leefomgevingen te realiseren, voor onze kopers en voor de buurt. De financiële dekking van het plan zoals u getoond is, ligt bij BPD, ook voor de aanpassingen van de speeltuin.

Tijdens de informatiebijeenkomst (1 februari 2022) hebben wij vragen en input verzameld, zoals ook blijkt uit deze samenvatting. Aanvullend kunt u uw vragen en suggesties met ons delen via de website www.buizerdlaan-nieuwegein.nl.

Binnen de bestemmingsplanprocedure zijn twee momenten waarop u formeel kunt inspreken, namelijk;

  • Bij de ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan en
  • Bij de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan

 

Een ieder die zich voor de informatiebijeenkomst heeft aangemeld, of zich alsnog meld door middel van het invullen van het contactformulier, zullen wij berichten wanneer het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

 

Interesse in een koopwoning kunt u kenbaar maken via het contactformulier op de website www.buizerdlaan-nieuwegein.nl. U ontvangt een aankondiging wanneer de website voor de koopwoningen beschikbaar is en u zich hier als geïnteresseerde kunt melden, waarna u op de hoogte gehouden wordt van de voortgang van het ontwikkelproces..

Het huidige filiaal van Lidl aan de Kauwenhof ligt ruimtelijk teveel ingeklemd in de wijk waardoor er een te hoge parkeerdruk is, gaat het laden en lossen moeizaam en zijn de moderniserings- en verduurzamingsmogelijkheden beperkt.

De locatie aan de Buizerdlaan biedt de kans om een supermarkt te realiseren, waarin comfortabel, veilig en gezond gewinkeld en gewerkt kan worden. Het gebouw zal een eigentijds en modern ontwerp krijgen, voorzien worden van meer dan voldoende en ruim opgezette parkeerplaatsen en zal een koploper worden op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid.

 

Het ontwerp ziet toe op een uitnodigende en transparante entree, georiënteerd op de Buizerdlaan. Hierdoor ontstaat meer levendigheid en interactie richting de Buizerdlaan, wat de sociale veiligheid versterkt. Het laden en lossen wordt aan de westkant van het pand gepositioneerd. De meest duurzame materialen zullen zowel voor het gebouw als voor het omliggende terrein toegepast worden. Op het parkeerterrein worden een nader te bepalen aantal carports geplaatst, vooral bedoelt om voldoende zonnecollectoren toe te kunnen passen en waar voor winkelende klanten een oplaadmogelijkheid voor hun auto is.

Op deze locatie worden alleen grondgebonden koopwoningen ontwikkeld. Het ontwerp bestaat uit twee, drie en vierlaagse woningen met een sculpturaal dak.

De globale planning is als volgt:

Deze planning is mede afhankelijk van het tijdspad van de te doorlopen procedures.

We werken van grof naar fijn, eerst worden de contouren van het plan met de bijbehorende regels vastgelegd in het bestemmingsplan die de ontwikkeling mogelijk maken. Het bestemmingsplan gaat binnenkort in procedure. Dan gaan we verder werken aan de inrichting van de openbare ruimte (Voorlopig Ontwerp, vervolgens Definitief Ontwerp). Parallel aan het ontwerp van de openbare ruimte zal ook het ontwerp van de woningen en de Lidl worden uitgewerkt.

Groen en omgeving

We doen ons best om zoveel mogelijk bestaande bomen in het gebied te behouden. De inzet is om een bomenpositief plan te maken, waarbij het totaal aantal bomen uiteindelijk meer is dan in de huidige situatie.

De geluidswal die aanwezig is langs de snelweg A2 blijft in stand. Hieraan worden vanuit de ontwikkeling Buizerdlaan geen aanpassingen gedaan. Het gebied achter de vijver vanuit de Buizerdlaan bezien is geen onderdeel van deze ontwikkeling.

De informatieavond en de website www.buizerdlaan-nieuwegein.nl gaan alleen over de ontwikkelingen aan de Buizerdlaan. Wij begrijpen dat er ook veel vragen leven ten aanzien van de locatie Kauwenhof. De koppeling met het project Buizerdlaan is dat wanneer de Lidl opent op de Buizerdlaan, zal Lidl haar supermarkt aan de Kauwenhof sluiten. Ten tijde van de procedure (bestemmingsplan en benodigde vergunningen) voor het project Buizerdlaan, zal Lidl in overleg met de gemeente en verdere stakeholders mogelijke scenario’s maken voor de toekomst van de locatie Kauwenhof, waarvan Lidl een groot deel in eigendom heeft. Lidl en de gemeente zullen omwonenden en geïnteresseerden informeren over de plannen zodra hierin stappen worden gemaakt.

De Lidl houdt haar winkel aan het Muntplein.

De speeltuin die reeds aanwezig is zal in omvang gelijk blijven, inclusief de speelheuvel. De woekerende bramenstruiken zullen worden verwijderd. We gaan graag ten tijde van het ontwerpproces met de buurt in gesprek om te bezien hoe we de speeltuin kunnen verbeteren of deels kunnen herinrichten. Wanneer u het leuk vindt om mee te praten over de inrichting van de speeltuin, kunt u dit laten weten door middel van het invullen van het contactformulier op de website www.buizerdlaan-nieuwegein.nl.

Verkeer en parkeren

De ontwikkeling van ons project aan de Buizerdlaan en de aansluitingen die extra op de Buizerdlaan worden gemaakt, vereisen geen aanpassing in de basis van de Buizerdlaan (middenberm of toevoegen drempels) of om het verlagen van de toegestane maximale snelheid van 50 naar 30 km per uur.

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn veel vragen gesteld en er zorgen gedeeld over de toename van verkeer, over parkeer/verkeersdruk wanneer Cast een beurs heeft en over de hoge snelheid van gebruikers in de huidige situatie van de Buizerdlaan. Deze zorgen nemen we serieus en de gemeente zal de situatie aan de Buizerdlaan bekijken en onderzoeken of hier een aanpassing is gewenst.

Het bevoorradings- en bezoekersverkeer is volledig gescheiden. De bevoorrading van de Lidl vindt plaats aan de achterzijde van Lidl (tussen Lidl en Cast/Fletcher). Dit om de veiligheid te waarborgen.

De fietspaden in de bestaande groenstructuur blijven aanwezig. In het gebied zullen we wandelroutes toevoegen zodat een betere verbinding ontstaat met het park en de speeltuin, ook vanuit de bestaande wijk.

Voor de ontwikkeling van de Lidl aan de Buizerdlaan moeten wij ons houden aan de parkeernorm die de gemeente Nieuwegein voorschrijft. Echter zijn de parkeervoorzieningen voor het winkelend publiek en medewerkers van Lidl in het ontwerp van de Lidl aan de Buizerdlaan ruimer dan de geldende norm.

Het toegangssyteem dat wordt gebruikt voor het parkeerterrein is een modern en bewezen systeem die scant op het kenteken, waardoor snelle afwikkeling en toelating op het terrein is gegarandeerd. Voor bezoekers van Lidl zal parkeren gratis worden aangeboden voor een bepaald tijdsblok waarin de boodschappen kunnen worden gedaan. Voor de slagboom van het parkeerterrein is een opstelplaats voor meerdere auto’s in het ontwerp meegenomen, waardoor er geen opstropend verkeer op de Buizerdlaan zal optreden.

Fietsparkeerplaatsen bij de Lidl worden in ruime mate opgenomen in het ontwerp, zo dicht mogelijk bij de ingang van de winkel.

Voor de ontwikkeling van de woningen aan de Buizerdlaan moeten wij ons houden aan de parkeernorm die de gemeente Nieuwegein ons voorschrijft. Wij realiseren in het binnen gebied van de woningen parkeerplaatsen voor de bewoners en aan de parallelweg parkeerplaatsen voor een eventuele tweede parkeerplaats van de bewoners en bezoek.

Voor de ontwikkeling van deze locatie heeft overleg met de gemeente Nieuwegein plaatsgevonden en zijn meerdere verkeersonderzoeken uitgevoerd. Uit de verkeersonderzoeken blijkt dat de ontwikkeling ruimschoots past binnen de gestelde kaders hiervoor (op de huidige wegenstructuur). Ten aanzien van de veiligheid zullen op de Buizerdlaan de oversteekplaatsen en fietsroutes goed worden bezien en heringericht waar nodig.