Maart 22 – Buurtbericht Gemeente Nieuwegein, Wijk doorslag: Voorontwerpbestemmingsplan Buizerdlaan – Kauwenhof gaat in procedure

BPD Gebiedsontwikkeling heeft in samenwerking met Lidl en de gemeente een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld voor de locatie Buizerdlaan. Met dit voorontwerp wordt het mogelijk gemaakt om de plek, waar voorheen het kantoor van Allianz stond, te ontwikkelen tot een woonlocatie met een Lidl supermarkt.  Via dit buurtbericht informeren wij u over het in procedure brengen van het Voorontwerpbestemmingsplan Buizerdlaan-Kauwenhof.  

Wat is plan Buizerdlaan?

Het plan bestaat uit circa 44 woningen, een supermarkt en een royale groenstructuur. Daarnaast komt met dit plan de detailhandelsbestemming op de Kauwenhof te vervallen. Dat betekent dat op de Kauwenhof geen winkels en/of supermarkt terug kunnen komen. De betrokken partijen zijn BPD Gebiedsontwikkeling, Lidl en de gemeente.

Uw invloed op het plan

In een bestemmingsplan wordt voor een gebied vastgelegd wat de gebruiks- en de bouwmogelijkheden zijn. Het bestemmingsplan Buizerdlaan- Kauwenhof wordt gewijzigd om de woningen en de supermarkt mogelijk te maken. Deze procedure start binnenkort en gaat als volgt. Eerst kunt u een inspraakreactie geven op een voorontwerpbestemmingsplan. Daarna kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen. Tot slot volgt vaststelling van het bestemmingsplan en worden de omgevingsvergunningen verleend. Daartegen is beroep mogelijk.

Waar staan we nu?

Van 8 maart tot en met 21 maart 2022 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Buizerdlaan-Kauwenhof met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt het zowel op papier als digitaal bekijken. U kunt hierop tijdens de genoemde periode een inspraakreactie geven. Aan het eind van dit buurtbericht is de publicatietekst van de terinzage- legging van het voorontwerp- bestemmingsplan opgenomen.

Stukken inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan kan vanaf 8 maart op diverse plekken worden ingezien: deels op de website www.ikbennieuwegein.nl onder Woningbouw en Lidl Buizerdlaan; op de website www.ruimtelijkeplannen.nl; bij de receptie van het Stadshuis.

Planning

Na verwerking van de inspraakreacties wordt nog voor de zomer 2022 een Ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Als er geen beroep wordt ingediend kan eind van dit jaar het gebied bouwrijp gemaakt worden. De bouw van de woningen en de supermarkt kan dan half 2023 starten. Wij houden u via een buurtbericht tijdig op de hoogte van het vervolg van de procedure om het bestemmingsplan aan te passen.

Vragen?

Met vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de heer Menno Luijkx of Martijn Broersma, via m.luijkx@nieuwegein.nl of via het telefoonnummer 06 11 79 05 72. Heeft u vragen over de plannen voor de Buizerdlaan. Dan kunt u contact opnemen met de heer Anton den Engelse, bereikbaar via a.denengelse@nieuwegein.nl of via telefoonnummer 06 40 56 62 93

Download het buurtbericht met  de officiële tekst van de publicatie van 7 maart 2022 in het Gemeenteblad.